NÖROLOJİK TEDAVİLER

RANDEVU TALEP FORMU

  Otizm Spektrum Bozukluklarında (OSB) Bir Terapi Bileşeni Olarak Neurofeedback

  OSB Nedir?

  Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD), (erken) çocuklukta başlayan derin bir gelişimsel bozukluktur. Tanı kriterleri arasında sosyal iletişim ve etkileşimdeki eksiklikler, rutinlere esnek olmayan bir şekilde bağlı kalma gibi sınırlı tekrarlayan davranış kalıpları ve duyusal uyaranlara karşı hiper/veya hipoaktivite yer alır. Konuşma işlevleri, görsel mekansal beceriler ve hareket koordinasyonu sıklıkla gelişimsel sınırlamalardan veya gecikmelerden etkilenir. Spektrum bozukluğu terimi, özellikle erken çocukluk otizmi, atipik otizm ve Asperger sendromu olmak üzere otistik bozuklukların farklı biçimlerinin ayırt edilebileceğini göstermektedir.

  Tek tip bir yaklaşım veya kriter bulunmadığından ve dünya çapında tüm bölgeler için rakamlar mevcut olmadığından OSB’nin yaygınlığını belirtmek önemsiz değildir. Sanayileşmiş ülkelerde OSB’nin yaygınlığının yaklaşık %1,5 olduğunu tahmin etmek mümkün olabilir (bkz. literatür 1). OSB’nin klinik görünümü hem temel semptomlar hem de telafi stratejileri açısından, bebeklikten yetişkinliğe kadar olan yaşam süresi boyunca önemli ölçüde değişmektedir.

  Multimodal Terapi Yaklaşımında Bir Seçenek Olarak Neurofeedback

  Neurofeedback, otizm spektrumundan etkilenen kişiler için bir terapi bloğu olarak kullanılabilir. Otizm spektrum bozukluklarının nörofizyolojisi üzerine yapılan son araştırmalar, otistik bireylerin, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, sağlıklı deneklerden farklı bağlantı ağlarına ve belirli hiper ve hipo bağlantı bölgelerine sahip olduklarını göstermiştir (bkz. literatür 2). Değişen ayna nöron aktivitesi veya Zihin Teorisi ve Polivagal Teori hakkındaki hipotezler gibi diğer teoriler de OSB’li hastalar için nörolojik farklılıkları vurgulamaktadır.

  Neurofeedback’in etkisi, düzensiz beyin aktivitesinin değiştirilmesidir. OSB’li hastalarda istirahat EEG paternlerinin ve uyarılmış potansiyellerin sağlıklı popülasyondan farklı olduğu yapılan çalışmalardan bilinmektedir. Neurofeedback’in beyin üzerindeki etkisi yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada doğrulandı. Deneklerin beyinlerindeki fonksiyonel bağlantı (nöronlar arasındaki iletişim), 30 dakikalık bir nörofeedback seansından önce ve sonra fMRI ile incelendi. Neurofeedback seansından sonra beyindeki nöronların bağlantılarında artış olduğu bulundu (bkz. literatür 3). Bu sonuçlardan, diğer şeylerin yanı sıra, nörofeedback’in sadece hastalıkların semptomları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda beyinde etkilere de neden olabileceği ve dolayısıyla muhtemelen uzun vadede bağlantı modellerini (örneğin, beyinde meydana gelenler) değiştirebileceği sonucuna varılabilir. kronik ağrı. Bu sonuçlar, beynin kendi kendini düzenleme kapasitesini artırmanın bir yöntemi olarak nörofeedback hipotezini desteklemektedir.

  Araştırmanın Durumu: Otizm Spektrum Bozukluklarında Neurofeedback

  OSB hastalarındaki fonksiyonel nöroanatomik anormallikler nedeniyle, nörofeedback, düzensizlik semptomlarını azaltmak için etkili bir tedavi yöntemi olabilir (literatür 4’e bakınız). Bu hipotez, OSB hastalarının 20 seanslık Neurofeedback sonrasında serebral hiper-bağlantıda azalmanın yanı sıra tedaviyle semptomlarda önemli bir azalma görüldüğü kontrollü bir çalışmada güçlendirilmiştir (literatür 5’e bakınız). Ayrıca diğer tedavi yöntemleriyle birlikte nörofeedback’in hastaların performansını iyileştirme olasılığı olduğu da gösterilmiştir (literatür 6’ya bakınız). Bir takip çalışması, Neurofeedback tedavisinden 12 ay sonra, elde edilen gelişmelerin hala mevcut olduğunu göstermektedir (literatür 7’ye bakınız), bu da Neurofeedback’in sadece mevcut semptomlara yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda beynin yürütücü işlevlerini iyileştirmesine de yardımcı olduğunu göstermektedir.

  Önceki çalışmalar (literatür 8) ve mevcut literatürün yakın tarihli bir incelemesi, nörofeedback’in otizm için umut verici bir tedavi olduğu sonucuna varmakta ve çok sayıda çalışmanın ve vaka raporlarının değerlendirilmesine atıfta bulunmaktadır (bkz. literatür 9). Ancak tedavi koşullarının daha detaylı değerlendirilebilmesi için, özellikle kontrollü ve randomize çalışmalar olmak üzere ileri çalışmaların yapılması gerektiği de belirtilmektedir.

  Neurofeedback Uygulaması

  Neurofeedback (nörogeri besleme), beyin aktivitesini ölçmek ve geri bildirim sağlayarak bu aktiviteyi düzenlemeye çalışan bir tedavi yaklaşımıdır. Bu teknik, bir kişinin beyin dalgalarını gözlemleyerek ve geri bildirim vererek beyin aktivitesini öğrenme ve düzenleme sürecini teşvik eder.

  Neurofeedback Tedavisi Hangi Adımlardan Oluşur?

  Beyin Dalgalarının Ölçümü: Elektroensefalografi (EEG) veya başka bir beyin görüntüleme teknolojisi kullanılarak kişinin beyin dalgaları ölçülür. Bu dalgalar, beta, alfa, theta ve delta gibi farklı frekanslarda olabilir ve farklı beyin bölgeleriyle ilişkilendirilebilir.

  Geri Bildirim Verme: Ölçülen beyin dalgaları, bir bilgisayar aracılığıyla görsel veya işitsel olarak geri bildirim olarak sunulur. Bu geri bildirim, kişinin beyin aktivitesini görsel veya işitsel bir geri bildirimle takip etmesini sağlar.

  Eğitim ve Öğrenme Süreci: Kişi, görsel veya işitsel geri bildirim aracılığıyla beyin aktivitesini fark eder ve bu aktiviteyi değiştirme veya düzenleme becerisini geliştirir. Bu süreç, beyin dalgalarını belirli bir hedefe (örneğin, daha dengeli veya daha odaklanmış bir beyin aktivitesine) yönlendirme sürecini içerir.

  Neurofeedback Tedavisinin Kullanıldığı Alanlar

  Dikkat ve Odaklanma Problemleri: Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlarda dikkat ve odaklanma yeteneğini artırmaya yardımcı olabilir.

  Anksiyete ve Stres Yönetimi: Anksiyete bozuklukları veya stresle başa çıkma sürecinde rahatlama ve gevşeme sağlamak için kullanılabilir.

  Öğrenme Bozuklukları: Öğrenme güçlüğü çeken bireylerin öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

  Depresyon ve Ruhsal Sağlık: Depresyon semptomlarını azaltmaya ve ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

  Neurofeedback tedavisi, bireyin beyin aktivitesini anlamasını, fark etmesini ve yönlendirmesini sağlayarak kendi beyinlerini düzenleme becerisini geliştirmeyi hedefler. Ancak, etkili olabilmesi için düzenli olarak yapılan seanslara ve profesyonel bir uzmanın yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Kliniğimizde uygun hastalarda neurofeedback tedavisi planlanabilir.